همه‌ی نوشته‌های فکرآزاد

ای پرکاله گب. عموجان و ترامپ

عمو تلویزیون امره قهر بوکود.
عمو کی همیشک سر ساعت، شبکانَ اخبارا گوش کونه و خودش ای پا مفسر و صاحاب نظر ایسه، همه‌یا تحریم بوکوده. ایرانی و خارجی‌یم ناره. من کی جرئت نوکونم اونا ایچی واورسم. اصلن مرا ملاقه نزنه. می حوصله‌م بسر بامو. می جا سرا ویریزم کی بشم، عمو واورسه:
– کویا پسر؟ تازه بامویی کی؟ چیه، ناراحتی؟ تلویزیون خاموشه دیلخوری؟ یک هفته بسر ایی مره سر زنی اونم خایی کی تلویزیون روشنابه؟ بجای انکی چند کلمه ایختلاط بوکونیم وا تلویزیون تماشا بوکونیم؟
گمه:
– نه عموجان! ایبچه کار دارم وا بشم. خرید دارم. جسارت نوکونم شیمه خدمت!
ایوارکی عمو خو جا سرا ویریزه، می یقه گیره. چوم به چوم ایسیم. وحشت کونمه. نوکونه عمو قاطی بوکوده‌بی! اجور کردکاران عمو جا بعیده!
عمو چوما غضب دَره. گئه:
– خودت قاطی بوکودی تی او ترامپ امره؟ اجور کردکاران می جا بعیده؟ ولی تی ترامپ جا بعید نیه؟
– عموجان! می ترامپ؟ من غلط بوکونم می ترامپ امره!
– بیده‌ایی اعتراف بوکودی بوگفتی می ترامپ! اصلن جه اول دانستیم کی تو طرفدار استکبار جهانی ایسی. انم تی سفر نیشان!
– عموجان! می یقه اجور کی شوما بچسبستی والله من به جوتَگی دکفتم! خاسیم بگم من و ترامپ هردوتا غلط بوکونیم شیمی جا جسارت بوکونیم. اصلن می امره ایه کی طرفدار ترامپ ببم؟
عمو یقه ولا کونه و شه خو جاسر نیشینه. تلویزویونا روشنا کونه.
– بفرما! الان کی‌یا نیشان دهندره؟
– ترامپا!
– کو شبکه ایسه؟
– خبر!
بازون تلویزیونا خاموشا کونه. فرمایش فرمایه:
– بعله کی تی امره ایه! هه مردکه خودش کشور میان انقدر طرفدار ناره کی امثال تو اونه سنگا به سینه زنیدی!
– عموجان! شبکه خبر چی دخلی به من داره آخر؟
– شبکه خبر دخلی بتو ناره؟ خا بازار چی؟ مردوم چی؟ من کی خانه نیشینم. می حرفا هیکس نشتاوه. امثال توییدی کی همه چیا هه مردکه خالی حرف مره، بیجیر بوجور کونیدی. اشیایا گیرانا کونیدی، دولار شه بوجور، تومان ایه بیجیر! مملکت الکی الکی شلوغا به. مردوم حرص و جوش زنیدی، هرچی گیرانترا به، ویشتر هینیدی! آخر چی خبر ایسه؟ تو خودت او هفته نوشویی ایتا کارتن ماهی تن فانگیفتی، بوگفتی کرا بوجور شئوندره. خا امثال تو نیهینید گیرانا به؟ نیبه! امی صدا و سیمایم کی راست شه چپ ایه گه ترامپ اتو بوگفته اوتو بوگفته. خارجه شینم کی بدتر. امی زندگانی بوبوسته ترامپ! امی سیاست بوبوسته ترامپ! کار و گرفتاری و مملکت داری ولا کودیم همه تان چوم رافا ایساییم کی هه مرداکه چی کونه! چی گه! وقتی تو شی کارتن کارتن جنس فاگیری یعنی انکی طرفداری حه ترامپ کوداندری! نوکوداندری؟
– من غلط بوکونم عموجان! آخر بیدم همه کرا هئندریدی منم بوشوم بیهم. چی وا بوکوده‌بیم؟
– نوا بیهه‌بی! تو مگر سالی چنتا تن ماهی خوری؟ اصلن تو تن ماهی خوری؟ من کی نیدم!
وااای عمو راس گه! مرا خاطر دینه اکّه تن ماهی بوخوردم! عجب جوگیری بوبوستم! البت عمو ور حقسعی کونم کم ناورم!
– عموجان! مردوم گوناه ناریدی کی! رادیو تلویزیونان مرتب کرا ترامپ اخبارا پخشا کونیدی! مردوم هم ترسیدی همه چی کم ببه، گیرانا به! هول زنیدی شیدی بازار سودا کونیدی. به نظر شوما چی وا بوکونیم؟
عمو خیلی خیلی حق بجانب تلویزونا پوشتا کونه و می رودرو نیشینه.
– اها! هسا بامویی می حرف سر! هم شوما، هم رادیو تلویزیون، همه تا تقصیرکاریدی. می گومان اصلن شوما ترامپ طرفداریا کونیدی اجور کردکاران امره.
گمه:
– عموجان! امی شبکان؟ اجور فرمایش نفرمایید! صدا وسیمایا ده ایفترا نوا زئنید! خا اوشانم وا افکار عمومیا واخبدارا کونید!
عمو می دهن جلوبا خو دست مره گیره.
– هیا تام بزن! هیا تام بزن! افکار عمومی کیه؟ تو و امثال توییدی ده! اوشان اخبار گیدی، افکار عمومی‌یم شه خوف کونه هی خرید کونه. هی اجناس شه بوجور و بوجورتر…
می کله امره عمو گبا تصدیق کونم. می دوتا دستا برم بوجور و می شانه‌یم هتو. یعنی ادا ایشاره جا خایم واورسم کی چاره چیسه؟ من چی وا بوکونم؟ صدا و سیما چی وا بوکونه؟ مردوم چی وا بوکونید؟ دولت چی وا بوکونه؟ بانک مرکزی و وزارت امور خارجه چی وا بوکونید؟ ائووووو… چنقد سئوال می کلّه میان دره! اما هیچی نتانم گفتن. عمو می دهن جلوبا بیگیفته داره…

معنی چند واژه‌ی گیلکی
جوتَگی یا جودکی: لکنت زبان
جوت بر وزن عود، به کسی گویند که لکنت زبان دارد. الکن
چوم رافا: چشم انتظار
واخبدار: آگاه

ای پرکاله گب. آب آبی و دولت و مردوم گرفتاری

ﺃ رزوان عمو کار بوبوسته شبکه خبرا فندرستن. خاب و خوراک ناره. اونه دوماغ تِغه اوساده. گمه “عموجان! انقدر حرص و جوش نوا خوردن! آب آبیه ده. همه جاجیگا ایه.”
عمو کی هتو تلویزیونا چوم بودوخته داره فرمایه:
– پسرجان دوروسته. همه جا سیل ایه. ولی ان همه خرابَزارا چوطو وا سروسامان دﺃن؟ دولت کم گرفتاری داره کی الان وا ﺃن همه خسارتا جوبران بوکونه؟ مردوم وا کومک بوکونید. ایتام خودم. اگر می پیری دردَ بیدرمان وهاشته‌بی، الان ویریشتیم شوییم سیل بزه مردوما کومک کودیم.
گمه:
– بله دوروست فرمایی! مردوم هم خودشان کرا کومک کوداندریدی اما دولت وظیفه پس چیسه؟
عمو ویشتر حرص خوره.
– آخر پسر! مگر وهلیدی خو کارا بوکونه؟ دولت هم گیجا بوسته! منم هتو. آخر نفهمستیم کی خولاصه سد چاکودن خوبه یا نه؟ ای نفر گئه سد خوشکی ﺃوره، ای نفر گئه، آب آبی ﺃوره. ای نفر گئه، وزارت نیرو تقصیره کی چره روخانان و سدانا لاروبی نوکوده! آخر هر کسم ببه گیج گیجی خوره ده. آب آبی نوبوسته‌بو، پیش بینی کودیدی کی خشکسالی خوایه امی کشورا کورشَ کاه بوکونه. چره دولت بفکر نیه! الانم کی وارش و سیلات امی امانا واوِه، گیدی کی چره دولت کوتاهی کونه. خا چی بوکونه آخر؟ گیرانی‌یا خایه سامان بده، سب زیمینی و پیاز کی خودمان تولید کونیمی، شه آسمان لچّه جور. ﺃن کی ده وارداتی نیه؟ آخر چوطو وا ۱۵ هزار تومون ببه؟ هنم لابود دولت تقصیره؟ والله من نانم کی امثال شوما چره ﺃنقدر ساز مخالف زنیدی؟ اصلن تو خودت رئیس دولت! ﺃن هم بی سامانیا چوطو سامان دیهی؟ هچین خالی حرف نیه کی!
گمه:
– عموجان! خولاصه دولت کار هنه ده. جه مردوم کی خودشان هزار جور بدبختی مره روزا شب تاودیدی و شبا، روز، چی اینتظاری وا داشتن؟ خالی دست امره کی نیبه. مردوم خوشانه قوت و غذا جا بمانسته داریدی. پس چره دولت و مجلس نمایندانا اینتخاب بوکودیدی؟ هتویم نیه کی شوما فرمایش کونیدی. مردوم هر وقت اشانه دس جا بربایه کومک کونیدی. ایتام من. بموقع مالیات، امثال من و شوما حقوق جا کسرا به. اصل کارا وا دولت بوکونه.
عموجان ده بیلانسبت دیوانه تاسا آب دوکونه.
– آخر ری؟ من و تی مالیات کی چندرقاز ویشتر نیه. دانه دوروشتان وا مالیات فادید. اوشان مردوم روزگارا سیا واکودید نه دولت.
– خا منم هنا گم ده عموجان! خا با پیله کسان جا مالیات فاگیره ده.
عمو ده نزدیکه ویریزه و مرا دکشا ده.
– دولت زور فانرسه پسر! ﺃنقدر طرح و لایحه فاده، تصویبم بئه. ولی دولت زور فانرسه ده. فانرسه. ولانیدی.
– خا منم هنا گم ده!
– خا تونم کی همش هنا گی؟ تونم فقط حرف زنی کی؟ اصلن تو خودت الان هیا چی کونی؟ ویریز بوشو سیل بزه آدمانا کومک بوکون! دَرَمی یا قدمی یا کرمی! اها زوواش بوشو تی سرمچه ده مرا بَگَنست.

ویریزم بودُوا گیرم، جه عمو اتاق بیرون زنم.
مره فکر کونم کی اصلن من و عمویم ده گیج گیجی خورداندریم. اونقد گب به گب بوبوسته نانم من هپرا گفتاندرم یا عموجان. ولی هنا دانم کی عمو ﺃ روزانا بداعصاب بوبوسته. خیلی.

معنای چند واژه و اصطلاح:
آب آبی: سیل
اونه دوماغ تِغه اوساده:دماغش تیغه برداشته. کنایه از لاغر شدن
وهاشته‌بی: می‌گذاشت، اجازه می‌داد
وهلیدی: می‌گذارند. اجازه می‌دهند
کورشَ کاه: کاه سوخته. کنایه از سوختن و از بین رفتن
سیلات: سیل زیاد. پُرآبی
دیوانه تاسا آب دوکونه: تاس دیوانه را آب بریزد. کنایه از عصبانیت تا مرز دیوانگی
دکشا دَه: سیلی بزند
تی سرمچه ده مرا بَگَنست: گنستن در این اصطلاح یعنی بد جلوه کردن. از سر و ریختت بدم آمده
زوواش: زودباش
هَپرا: هذیان

ای پرکاله گب. گوشت گیرانه؟ تی سر فیدا!

پرویز فکرآزاد

عموجان زنگ بزه:
– پسر ویریز بیا
– چی بوبوسته عموجان؟
– بیا می آزمایش نتیجه‌یا فاگیفتم. بیا ایتا نیگا تاود. زود بیا!
مره بوگفتم نوکونه عمو آزمایش جواب، خیلی بد بوبوسته‌بی کی هتو هراسانه و واهیلی دَره.
تا اونه خانه فارسِن، می دیل هیزارتا راه بوشو.
عمو آزمایش نتیجه برگه‌یا کی بیدم، مرا مات ببرد. بوگفتم:
– عموجان! نتیجه خیلی خُبه کی! تی کلسترول و تری گلیسیرید و اوره و قند همه‌تا عالیه! چی بوکودی کی هتو بیجیر بامو؟
ایتا عاقیل اندر سفیه نیگا مرا تاودا و بوگفت:
– هنقذ ترا گمه کی هر گرانی بی حکمت نیه و هر ارزانی بی عیلت، یعنی هن!
ماتازه واپرسم:
– کلسترول ربط به گیرانی چی مربوط؟
فرمایش کونه:
– پسرجان! اگر می هه چندرقاز حقوق امره، گیرانی چوبا نوخورده‌بیم، الان سکته بوکوده‌بوم. وا باموبی تازه‌آباد می قبر سر مولاقات!
خاسیم ایچی بگم کی عمو فرمایشا ایدامه بدا:
– من نانم بخودا شوما جوانان چره سیاست شمه را حالی نیه پسر!
مره گمه:
ای وای! موضوع خیلی توشکه بوخورده. کلسترول و گیرانی و سیاست! چی ربطی داره؟
عمو می فیکرا خانه:
– ربط داره پسر! حله شوما خیلی وا زحمت بکشید کی بتانید هه جور سیاستانا بفهمید!
مثلن اگر گوشت کیلویی هشتاد تومون نوبوسته‌بی، من الان بیمارستان خفته‌بوم. یا کما میان ایسابوم یا قبرستانی!
گمه:
– خدا نوکونه عموجان! امی سیاسی سواد به شیمی تجربه قد نَده!
فرمایش کونه:
– بعله هتویه. خودا هه سیاستمداران پئر و مارا بیامورزه کی تورم واسی، ونالیدی مردوم گوشت بوخورید. منم نوخوردم. همش گیاهی بوخوردم. سبزی پلا، ماست مره. تورش تره، بیدون کولی شور. باقلاقاتق، سبزی قورمه، قارچ مره. سبزی کوکو و سب زیمینی کوکو کی ده بوبوسته می همدم. لوبیا هم کی نورعلی‌نور. اگر هه گیرانی نوبوسته‌بی، من چوتو ناچار بوستیم کی رژیم بیگیرم و کلسترول و چربی‌یا آبا کونم؟ صد آفرین به هه سیاست. هزار آفرین به گیرانی.
گمه:
– عموجان! دوروست فرمایی! ولی همه کی کلسترول ناریدی! زاکان وا پروتئین بوخورید. رشد بوکونید!
عمو زرخادا مرا فاندیره:
– پسر! تو مرا جواب بدن کی فیل و گاو، گوشتخاریدی یا گیاهخوار؟
-…
– نیگا بوکون! جواب ناری! خاصیتی کی گیاهان داریدی هنه ده. گیاه هم پروتئین داره. نیویره گاو و گوسفند نسل وا جه بی پروتئینی، ور دکفته‌بی!
-…
– چره تام بزه‌ایی؟ جواب ناری ده!
گمه:
– عموجان! لبنیات و حبوبات هم گیرانا بوسته آخه!
فرمایه:
– ده ناشکری نَوا کودن! وا کمتر خوردن ده پسر! کم بوخوری، تی بدن تعادل بهم نوخوره! اصلن آمار سازمان جهانی غذا گِه کی اگر خاییدی گوشت بوخورید، وا هفت گرم در روز یعنی ایتا همبرگر اندازه در هفته ببه. ماهی وا ۲۷ گرم در هفته، یعنی حدود یک کیلو در ماه وا بوخوریم. کی هه الان مطابق سرانه مصرف، امی کشور میان ایسه. یعنی چند زمات دیگر کی دونیا جمعیت به ده میلیارد فارسه، ویشتر جه هه آمار نشا غذا خوردن. برنج و گندم، ۲۰۰ گرم در هفته وا ببه. الان اما جه دونیا جلوتریم. بفهمستی؟
خدمت عمو ده هیچی نتانم گفتن. خو کله‌یا تکان دیهه و فرمایه:
– حَلِه خیلی باقیه کی سیاست بفهمی پسر!

معانی برخی واژگان:
پرکاله: کمی
واهیلی: بی‌قراری
ماتازه: با تعجب
توشکه: گره
زمات: زمان
ونالیدی: نمی‌گذارند
بفهمستی: فهمیدی
حَلِه: حالا

هنگامه بازرگانی پژوهشگر رشتی ادبیات کودکان هم سفر کرد

هنگامه بازرگانی روزنامه نگار و پژوهشگر رشتی ساعت ۳ بامداد ۱۵ آذر ۹۶ پس از تحمل بیماری طولانی درگذشت. او سردبیر نشریه نامه‌ی مربی و از بنیان گذاران موسسه‌ی پژوهشی کودکان دنیاست که همراه توران میرهادی برای ادبیات کودکان و نوجوانان، در شورای کتاب کودک همکاری فعال داشت. از مهم ترین ابتکارات او طرح جاده‌های امن برای کودکان و نوجوانان بود که توسط شهرداری و راهنمایی و رانندگی تهران به اجرا گذاشته شد. او متولد ۴ مرداد ۱۳۳۹ در رشت بود

هنگامه بازرگانی
هنگامه بازرگانی

 

ادامه خواندن هنگامه بازرگانی پژوهشگر رشتی ادبیات کودکان هم سفر کرد

مراسم سومین روز درگذشت سیامک یحیی زاده

مراسم سومین روز درگذشت سیامک یحیی زاده شاعر و نویسنده گیلانی
روز جمعه ۲۶ آبان ۹۶ در سالن پرورشگاه مژدهی رشت برگزار می شود
از ساعت ۳ الی ۴:۳۰ بعدازظهر

از سیامک یحیی زاده چند داستان گیلکی صوتی در کانال گیله قصه منتشر شده است

سیامک یحیی زاده

آموزگار، شاعر و نویسنده ” سیامک یحیی زاده ( س . سیامک ) “، خالق آثار با ارزشی همچون:“واورسنَ تراژدی” و ” من دانم و تو “، “یاسه ” و “جان” ، زاده بیست و پنجم مهرماه سال ۱۳۲۴ خورشیدی در ” رشت ” به علت عارضه قلبی روز سه شنبه ۲۳آبان ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی در رشت در گذشت.
یحیی زاده آثار داستانی گیلکی و فارسی بسیاری هم در کارنامه ی خود دارد که از دهه چهل تاکنون در نشریات مختلف چاپ شده. از او چند اثر گیلکی در کانال گیله قصه پخش شده است.

سیامک یحیی زاده نویسنده و شاعر گیلانی درگذشت

🖤


متاسفانه باخبر شدیم که شاعر و نویسنده گیلانی #سیامک_یحیی_زاده ساعتی پیش درگذشت تسلیت به اهالی هنر گیلان
درباره ی برگزاری مراسم برای آن زنده یاد بزودی اطلاع رسانی می شود

آموزگار، شاعر و نویسنده ” سیامک یحیی زاده ( س . سیامک ) “، خالق آثار با ارزشی همچون:”واورسنَ تراژدی” و ” من دانم و تو “، “یاسه ” و “جان” ، زاده بیست و پنجم مهرماه سال ۱۳۲۴ خورشیدی در ” رشت ” به علت عارضه قلبی ،امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی در رشت در گذشت.
یحیی زاده آثار داستانی گیلکی و فارسی بسیاری هم در کارنامه ی خود دارد که از دهه چهل تاکنون در نشریات مختلف چاپ شده. از او چند اثر گیلکی در کانال #گیله_قصه پخش شده است.

گیله قصه و تلگرام”مصاحبه دیلمان با پرویز فکرآزاد”

 

د

مجله دیلمان شماره چهارم آبان ۱۳۹۵

سلام. “این کانال گیله قصه است که هر شب ساعت ۱۱:۳۰ یک داستان گیلکی صوتی پخش می کند.” این نخستین تلاش منسجم و نوآورانه در یک فضای جدید ارتباطی (کانال تلگرام) بود که مورد استقبال وسیع هم قرار گرفت. پروژه گیله قصه از حدود یک سال پیش کلید خورد و هنوز هم ادامه دارد. ایده ای شخصی که باور داشت می تواند از ظرفیت تکنولوژی های ارتباطی برای حفظ و تقویت فرهنگ بومی گیلان استفاده کند. نویسندگانی که داستان های گیلکی خود را به شکل شفاهی در استودیو ضبط می کردند تا این بار به شکلی جدید با مخاطب ارتباط برقرار کنند. حاصل کار اکنون بسیار عجیب و باورنکردنی است. پرویز فکر آزاد مدعی است برخی داستان های گیلکی منتشر شده در تلگرام، تا ۵۰ هزار بار بازدید داشته اند. اگر این حرف درست باشد و این بازدیدها همراه توجه باشد، داستان گیلکی ارتباط بسیار قدرتمندی با مخاطب بر قرار ساخته است. درباره این ایده و آینده آن با مبدع آن، پرویز فکر آزاد (نویسنده متون گیلکی و منتقد ادبی) گفت و گو کردیم.

س: چطور شده كه به فكر داستان صوتي افتاديد؟ ايجاد يك كانال كه قصه هايي به صورت صوتي در استوديو ضبط مي كند و به رايگان در اختيار عموم گيلانيان قرار مي دهد.
خواندن متن گیلکی حتی برای خود نویسنده ها هم کمی دشوار بنظر می آید. چون چشم و ذهن هنوز با آن ارتباط برقرار نکرده. تجربه شیون فومنی که از تکنیک روز – نوار کاست – اشعار خود را به گوش مردم رساند الگویی بود که مدت ها ذهنم را درگیر کرده بود که چرا با قصه خوانی، گیلکی را بین مردم نبریم. ایجاد کانال داستان شب فارسی که دست اندرکاران آن از دوستان هستند هم این انگیزه را بیشتر کرد و گیله قصه راه اندازی شد.

ادامه خواندن گیله قصه و تلگرام”مصاحبه دیلمان با پرویز فکرآزاد”

گزارش خبرگزاری ایرنا از گیله قصه

 

gile

«ایرنا» در گزارشی به تاریخ بیست و هفتم دی ۹۵ نوشت: ۱۴ ماه از آغاز فعالیت «گیله قصه» می‌گذرد، کانالی که با تلاش پرویز فکر آزاد و تنی چند از اصحاب فرهنگ و هنر دیار باران برای حفظ و کمک به زنده مانی زبان گیلکی ایجاد شد.

فکر آزاد برای حفظ زبان گیلکی به‌عنوان بخش مهمی از میراث فرهنگی آستین بالا زد و از دانش روز و فناوری اینترنت و تلگرام برای بردن داستان های گیلکی بین مردم استفاده کرد، راهی که شیون فومنی با ضبط و نشر اشعارش بر روی کاست در حوزه شعر به انجام رساند.

او در این راه نویسندگان و قصه گویان گیلک زبان را به همیاری خواند و بسیاری را با خود همراه کرد. اکنون نه تنها نویسندگان گیلک زبان بلکه برخی که با وجود گیلانی بودن گیلکی سخن نمی‌گفتند آغاز به گیلکی نوشتن و خواندن کرده اند.

تلاش ارزشمند او و قصه‌ها و گروه دیگری از فرهیختگان این دیار سبز و داستان‌های زیبایی که به زبان مادری روایت می شد بسیاری را به خود جلب کرد به نحوی که اکنون شمار اعضای این پایگاه ادبیات داستانی گیلکی به سه هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است.

در این مدت ۲۰۰ قصه و داستان با گویش‌های مختلف زبان گلیکی توسط خود نویسندگان یا گویندگان‌، روایت شده و به گوش دوستداران داستان و زبان گیلکی رسیده و یکصد قصه دیگر نیز در صندوقچه داستان آنها در انتظار خوانش هستند.

ادامه خواندن گزارش خبرگزاری ایرنا از گیله قصه

کانال گیله قصه را در تلگرام به دیگران معرفی کنید

gileghessehگيلˇقصه داستان شب گیلکی ست

در کانال تلگرامی گيلˇقصه عضو شوید و آن را به دوستان خود معرفی کنید
عضویت در کانال گيلˇقصه، بیانگر کوشش شما در حفظ زبان مادری است
با استفاده از لینک گيلˇقصه به شنوندگان قصه‌ها و داستان‌های گیلانی و گیلکی بپیوندید. اگر اهل نوشتن هستید داستان گیلکی بنویسید و بخوانید و یا متن آن را برای ما بفرستید تا در کانال پخش شود.
داستان‌ها را علاوه بر نویسندگان حرفه‌ای، تعدادی از مخاطبین هم نوشته‌اند و به خوبی اجرا کرده‌اند
در تلگرام با لینک زیرهم می‌توانید مستقیم به گيلˇقصه بروید

@Gileghesseh

عکاس پروژه: فرشید آقامعلی

 

ارادتمند شما گيلˇقصه

 

محمود اسلام‌ پرست، نویسنده و محقق گیلانی درگذشت

اسلام پرست2امشب، نهم دی ماه ۹۴،داستانک”اگه رابان واهلید!/اگر حلزون ها بگذارند!”نوشته زنده یاد محمود اسلام پرست با اجرای پرویز فکرآزاد و گویش رشتی از کانال گيل قصه پخش مي شود. گفتنی است که محمود اسلام‌پرست با نام مطبوعاتی محمود اصلان، نویسنده و منتقد گیلانی، در عصر روز سه شنبه ۸ دی‌ماه ۹۴، در آستانه‌ی ۶۰ سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت و صبح چهارشنبه ۹ دی‌ماه در وادی تازه‌آباد رشت به خاک ابدی سپرده شد. او کار مطبوعاتی را از سال ۱۳۵۸ با نگارش داستان، نقدهای کوتاه ادبی و تهیه گزارش از روزنامه دامون شروع کرد و با برخی از جراید گیلان همکاری داشت. وی اگرچه در تولید و خلق اثر کم‌کار بود اما با احساس درونی و صمیمیت مثال‌زدنی می‌نوشت:

بوگؤفتم هتؤ کی سبزیه بوفروشم شمه‌ره هینم. ولی أگر راب واهله. دیروز بوشؤم نیگا بوکونم بیدئم خیلی‌ئه راب بوخؤرده.

عضویت در کانال گيل قصه، بیانگر کوشش شما در حفظ زبان مادری ست با ما تماس بگیرید.

نشانی کانال گيلˇقصه در تلگرام:
@GileGhesseh

 

کانال گیله قصه در تلگرام

سلام. این کانال گیلˇقصه است که هر شب ساعت ۱۱:۳۰ یک داستان گیلکی صوتی پخش می کند. زمان قصه ها حداکثر ۱۰ دقیقه ست. این کانال بهانه ای ست تا گیلکی بشنویم. گیلکی یاد بگیریم و گیلکی حرف بزنیم. اگر داستان گیلکی دارید و یا می توانید داستانی را به گیلکی ترجمه کنید و می توانید آن را بخوانید و اقوامی دارید که قصه بلدند و تعریف می کنند آن را ضبط کنید و با ما تماس بگیرید و برای ما بفرستید. از فرمت۳gp، mp3 و…استفاده کنید و مستقیم از تلگرام ضبط نکنید. بدیهی ست که قصه ها مطابق فضای رسمی نشر در کشور ما، ایران عزیزست. این کانال را به دوستان خود در سراسر جهان معرفی کنید. خرده فرهنگ ها میراث بشری هستند و مدرنیته تاکید بر حفظ این میراث دارد.

https://telegram.me/gileghesseh

حتما از نظر خودتان ما را مطلع کنید، صفحه شخصی پرویز فکرآزاد در تلگرام:   http://telegram.me/fekrazad

سلأم. اين کأنألˇ گيلˇ قصه يه کي هر شب ساعتˇ ۱۱:۳۰ ايتأ صؤتي گيلˇ قصه پخش کۊنه. قصه زمأن حدود ده دقه ايسه. أ کانال بؤنه يه کي گيلکي بيشناويم. گيلکي يأد بيگيريم و گيلکي گب بزنيم. اگر داستان داريدي يأ تانيد داستانانه به گيلکي واگردانيد و يا آشنايي داريدي کي قصه بلديد و تانيد تعريف بوکونيد، اونأ ضبط بوکونيدو أمره اوسه کۊونيد. جه تؤپؤق زين نترسيد چون أمأ اديت کۊنيم. از فرمت mp3, 3gp, amr و… استفاده بۊکۊنيد. يعني مستقيم جه تلگرأم ضبط نۊکونيد. معلومه کي قصه يان مطأبق فضأي رسمي نشر أمي کشور عزيز ايران ايسه. شيمي قصه يأنˇ رأفا ايسأييم. گيلˇ قصه کأنالˇشيمي دوستأنأ معرفي بۊکونيد
https://telegram.me/gileghesseh

gilghesse

رنگی نوچوکه/ رنگی نمی‌چکد

نأنم کؤيأ ايسأ
کؤيأ جوخوفته نهأ
کؤيأ خو نقأشي بقچه
قأيمأ کوده پأييز
کي هنوز
جه دأرأنˇولگأن
رنگي نوچوکه

نمی‌دانم کجاست

کجا کمین کرده

کجا بقچه نقاشی خود را

قایم کرده

که هنوز

از برگ‌های درختان

رنگی نمی‌چکد

افشین پرتو تاریخ نگار ولایت دارالمرز درگذشت

افشین پرتو نویسنده و تاریخ پژوه گیلانی عصر پنجشنبه ۲۶ شهریور در بیمارستان شفا لاهیجان در اثر عارضه قلبی درگذشت.

afshin2

مراسم تشییع و تدفین این تاریخ نگار گرانقدر روز شنبه بیست وهشتم شهریور ساعت ۹:۳۰ از مقابل خانه‌اش در سیاهکل، انتهای خیابان انصاری، ابتدای جاده لیش به سمت بقعه بربرجان برگزار می‌شود.
افشین پرتو گیلانی متولد ۱۳۲۸ مشهد بود که سال‌های دبستان و دبیرستان خود را در مشهد و تربت حیدریه و تهران سپری کرد.
او پس از اخذ لیسانس از دانشگاه شیراز وارد آموزش و پرورش شد و کار دبیری را با تدریس زبان انگلیسی و تاریخ در لنگرود آغاز کرد.
پرتو در سال ۱۳۵۶ موفق به دریافت مدرک فوق‌لیسانس تاریخ از دانشگاه شیراز شد و در سال ۱۳۸۳ با پایان‌نامه‌ای با عنوان “روابط اقتصادی، تجاری، اجتماعی و سیاسی ایران و روسیه در قرن ۱۹” مدرک دکتری تاریخ را از یکی از مراکز آکادمیک روسیه در مسکو گرفت.
از آثار او می توان به مشروطه و گیلان، تاریخ رویدادهای گیلان در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار، گیلان و خیزش جنگل، تاریخ گیلان در دوران احمدشاه قاجار، تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی جنبش مشروطه اشاره کرد.

وی همچنین مقالات متعددی درباره سیاهکل به رشته تحریر در آورده که سیاهكل دیار پایدار، روزنامه بخت روشن، بررسی كتاب زینت‌المجالس، حیدر خان فشتالی و منظومه گدانامه (درباره خیزش آقا میرزا احمد مجتهد) از جمله این آثار است.

“رویای جهان” The World’s Dream

معرفی کتاب”رویای جهان”

The World’s Dream
Hasashers from 50 poetsroya
هسا شعرهایی از ۵۰ شاعر

به انتخــــاب رحیـــم چراغی
ترجـــمه‌ی پـــرویز حســینی
انگلیسی /فارسی /گیلکی
از انتشارات نشــــــر گیلکان
قیمت: ۵۰۰۰ تومان
بخشی از پیش گفتار کتاب:
“شعر مدرن و بومی گیلان به نام”هساشعر” براساس زبان گیلکی، در سال ۱۹۹۰ پدید آمد و چیزی نگذشت که خوانندگان و پیروان خودش را در سرتاسر شمال ایران به دست آورد. شعری خیلی کوتاه که از “ایماژیسم نو” و “ایجاز”همراه با عناصر نماد خلاقه، نوستالژی، عاطفه و طبیعت، استفاده می‌کند…”
این کتاب را به دوستان خود بویژه ایرانیان مقیم خارج معرفی کنیم

تهران دیگر سپانلو ندارد

s
محمدعلی سپانلو شاعر، روزنامه نگار، منتقد ادبی و مترجم سرشناس ایرانی در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

وی از روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت به علت ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش ICU بیمارستان سجاد بستری شده بود.

محمد علی سپانلو یکی از بنیان‌گذاران کانون نویسندگان ایران که به او لقب «شاعر تهران» داده اند، متولد ۱۹ آبان ۱۳۱۹ بود که کتاب‌های شعری همچون «خانم زمان»، «منظومه خاک» «ساعت امید» و «پاییز در بزرگراه» از او به جای مانده است که از این میان «خانم زمان» و «خاک» به همراه دو منظومه دیگر به نام‌های

«پیاده‌روها» و «هیکل تاریک» مجموعه‌ای را با عنوان «منظومه تهران» تشکیل داده‌اند.به تازگی دو کتاب از او روانه بازار شده بود که یکی از آن ها در برگیرنده نقدها و مقالات ادبی و هنری و دیگری مجموعه ای از گفت و گوهای این شاعر بود.

سپانلو همچنین  در فیلم های رخساره به همراه میترا حجار در سال ۱۳۸۰، شناسایی (۱۳۶۶)، ستارخان (۱۳۵۱) و آرامش در حضور دیگران (۱۳۵۱-ساخته ناصر تقوایی) به ایفای نقش پرداخته است.

«هسا شعر»؛ سروده‌ای برای این روز‌ها

در فراز و فرود روزگار و گذشت ایام، جهان اطراف ما دستخوش تغییر می‌شود؛ همان‌گونه که افکار و نگرش، دل مشغولی‌ها و دلواپسی‌های آدم‌ها و سبک زندگی دچار دگرگونی می‌شود، شعر‌ها و داستان‌ها، نقاشی‌ها، عکس‌ها و دیگر آثار هنری هم سکون را نمی‌پذیرند و در قالب شیوه‌های نو ارتباطشان را با مخاطبان تداوم می‌بخشند و به این ترتیب سبک‌های جدید در سایه سار مدرنیته متولد می‌شوند.
از راست پوراحمد جکتاجی، رحیم چراغی، پرویز فکرآزاد
از راست پوراحمد جکتاجی، رحیم چراغی، پرویز فکرآزاد

 

 همان‌گونه که هسا شعر در دل گیلان سبز پا به گیتی نهاده است. «هسا شعر»، شعر امروز است. شعری کوتاه اما عمیق برای مخاطب پر مشغله این روز‌ها.
هسا شعر که برخی آن را شبیه به هایکوهای ژاپنی دانسته‌اند، در واقع سبکی مدرن از شعر گیلکی و در ادامه مازندرانی است که در آغاز سال‌های دهه هفتاد از سوی شاعران گیلک زبانی چون «محمد بشرا»، «رحیم چراغی» و «محمد فارسی» بنا نهاده شد.
در بعضی از اشعاری که با این سبک سروده شده‌اند، به رغم مدرن بودن، فضای بومی طبیعت گیلان جریان دارد و کمتر اثری از شهر و شهرنشینی امروز وجود دارد. مثلا «هوشنگ عباسی» سروده است:

ادامه خواندن «هسا شعر»؛ سروده‌ای برای این روز‌ها

کوجی بانی گیشه/ عروسک قدیمی

عکس از موزه عروسک های ملل. کارگاه گیلان
عکس از موزه عروسک های ملل. کارگاه گیلان

عروسکی قدیمی‌یم
میان صندوقچه کهنهَ ت
از کودکیَ ت بپرس
خبرَ حال مرا دارد؟

شعر اصلی گیلکی:

ایتا قدیمی گیشه‌یم
تی کهنه صندوقچه میان
واپرس تی کوجی بانی‌یا
جه می حال خبر داره؟