بایگانی برچسب: s

گولاز / غرور

هَتو کی بوبوخوستمگولاز
مرا وِلَه کودی
گولاز نوکون
جَه گول که بِختر نئی
تی خوشگیلی هَه چند روزه

فارسی:

تا که پوسیدم
رهایم کردی
مغرور نباش
از گل که بهتر نیستی
زیبایی ات همین چند روز است

 

تابلویی از خسرو روشن