کتاب داستانی به زبان گیلکی فیل مدرسه بوشُو برای کودکان (فیل به مدرسه رفت)

به گیلکی

مدرسه اولی روز بو. کاکوله خانم یا هدهد، آموزگار بو. کلاسه میان کی بامو، بیده فیل، اولی نیمکته سر نیشته. هیچی نوگفت. ایبچه زاکانه امره حاله احوال بوکوده یو بینا کودن درس دئان. تا بامو سیاتخته سر ایچی بینویسه، زاکان ایجایی بوگفتید:
– امَا کی هیچی نتانیم دِئن!
کاکوله خانم واگردست، فیلَا فاندرست. فیل ایبچه خورا جمه جوراکوده…

به فارسی

در اولین روز کلاس، فیل روی اولین نیمکت نشست. اما بچه‌ها نمی‌توانستند تخته‌ی کلاس را ببینند. هدهد خانم، معلم کلاس به فیل گفت که بر آخرین نیمکت بنشیند. چند روز بعد که خانم معلم از فیل درس پرسید او نتوانست پاسخ آن‌ها را بدهد …

برای دریافت قصه‌ی صوتی این کتاب کافی ست به کانال تلگرام گیله قصه مراجعه و فیل مدرسه بوشو را سرچ کنید.