درخت گلگلی (گولگولی دار)

گولگولی دار
نیویسا: پرویزفکرآزاد
ایجرا: مبینازهرا یوسفی
گویش رشتی
باصدای استاد ناصر مسعودی ترانه قدیم_بهارقصه شماره810
شنبه 19فروردین 1402
دیچین واچین: جواد اصغری