بایگانی دسته: شعر گیلکی

چیسی تو!/ چه هستی تو

ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻮﮐﻮﺩﯼ ﻣﺮﺍَ

ﺷَﻮﺍﻟﻪ ﺍﯼ ﺑَﻮﺍﺭﺳﺘﻪ

ﭼﯽ ﺁﺗﺸﯽ ﺑﯿﮕﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺟﺎﻧﻪ

ﺟﻪ ﻣﻦ ﺩَﻭﺍﺭﺳﺘﻪ

ﻟﻮﭼﺎﻥ ﺑﺰﻩ ﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﻨﺎﯾﯽ

ﺑﻮﺷﻮﯾﯽ ادامه خواندن چیسی تو!/ چه هستی تو

چانچو

چانچو* مهرباناَ بو
می چاَنَ سر
امیدَ جا، زیبیل بار داره

برگردان:
چانچو مهربان شده
روی شانه ام
از امید، بارِ زنبیل دارد

*چانچو: چان: شانه + چو: چوب. وسیله چوبی برای حمل بار زنبیل که بر شانه می نهادند