بایگانی برچسب: s

صبحانه

از خواب کی ویریشتم می کمر خیلی درد کودی. ایپچه نرمش بوکودم مطابق دستوری کی فیزیوتراپ فادابو.

دیمه کی بوشستم بوشوم آشپزخانه، بیدم می زنانه، ناشتایی مفصلی حاضره کوده. دِ پنیر، دِ خیر باشد مغزگردو، هو اغوزمغز پدربابایی، دِ سبزی خوردن، مرغانه، تازه نان. خلاصه به تمام و کمال مایه بنابو.

بینیشتیم دوتایی حیسابی صیحانه بخوردیم.

تا باموم بگم تی دس درد نکنه، بوگفت:

ائو، چی حرفی ایسه تو زنی، می وظیفه یه!

تا باموم بگم اختیار داری خانم جان، بوگفت:

ویریز! تی شکم کی سیرا بوسته خدایه شکر! ویریز بیشیم بازار ایپچه خرت وخشال فیگیریم تا عید نامو، تا گران ترَ نُبو!

فقط آجیل و گوشت و مرغ. کفش و لباس تی پیشکش!

….

ویریشتم. چی ویریشتنی، ستونَ فقرات می شین تیر بکشه.

برگردان: ادامه خواندن صبحانه

زنبورها

زنبورها

بهار را با شكوفه ها آغاز ميكنيم.
زنبورها وشهد چينان
در كمين بهار انتظار ميكشند.
عسل، راز شكوفه ها را در محاق ميگيرد،
و زندگي، از تلخي به شيريني
و برعكس،
اين دايره قسمت را دور مي زند.
ما در كجاي اين روزگار كهنسال
كام ها و ناكامي ها را
تجربه ميكنيم؟
عمر،
حاصل اين گردش،
شيرين است
اگر،
اميد ، در كنگره هاي چند ضلعي كندوها
نشا، شده باشد.
وزنبورها را دوست خواهيم داشت.
ونيش ها ونوش ها را هم.
تهران بهار1383